نرم افزار تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ( عمودی ، افقی  و مقایسه ای در صنعت )